درباره ما

شرکت های زیرمجموعه

زیت سرویس

زیت متال

زیت زنت

میکرو زیت

Relevant textual alternative to the about us image
13سال تجربه کاری

درباره شرکت ذیتکو

شرکت ذیتکو در سال 1386 . تولید هواسازهاي آپارتمانی و صنعتی را به صورت سفارشی آغاز نمود این شرکت در سال 1388 همزمان سیستمهاي مبدل دیجیتال را جهت کنترل و بهینه سازي مصرف به هواسازآپارتمانی هواسازهاي صنعتی را همراه ، اضافه نمود. این شرکت جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد بازارهاي جدید تولید هواساز هاي آپارتمانی با سیستم کنترل مصرف انرژي (BMS) در سال 1390 تحت برند ZITCO آغاز نموده است. هم اکنون این مجموعه با نصب هزاران هواساز در سطح کشور با تجربه اي موفق همواره در پی ایجاد محصولات جدید در زمینه سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی می باشد. تا از این طریق آسایش و رفاه را همراه با کاهش مصرف انرژي به مشتریان خود هدیه نماید

پایه هاي شرکت ذیتکو بر اخلاق گرایی , خلاقیت, سخت کوشی و مشتري مداري بنا گشته است . هدف این شرکت ازابتدا تا امروز تأمین نیازهاي کشور و برداشتن قدمی هرچند کوتاه براي سرافرازي این مرز و بوم است. ایجادمحصولات جدید بر مبناي خلاقیت و تکنولوژي جدید با همکاري و استفاده از پرسنل جوان و تحصیل کرده و با تجربه از اهداف بلند مدت ماست. ما در پی آن هستیم تا همراه با سیاست هاي کلان کشور در کاهش مصرف انرژي و بهینه سازي آن گام برداریم تا شاهد پیشرفت روزافزون ایران باشیم.در قسمت های زیر کمی درباره محصولات شرکت ذیتکو توضیح داده ایم.
شرکت ذیتکو در سال 1386 . تولید هواسازهاي آپارتمانی و صنعتی را به صورت سفارشی آغاز نمود این شرکت در سال 1388 همزمان سیستمهاي مبدل دیجیتال را جهت کنترل و بهینه سازي مصرف به هواسازآپارتمانی هواسازهاي صنعتی را همراه ، اضافه نمود. این شرکت جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد بازارهاي جدید تولید هواساز هاي آپارتمانی با سیستم کنترل مصرف انرژي (BMS) در سال 1390 تحت برند ZITCO آغاز نموده است. هم اکنون این مجموعه با نصب هزاران هواساز در سطح کشور با تجربه اي موفق همواره در پی ایجاد محصولات جدید در زمینه سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی می باشد. تا از این طریق آسایش و رفاه را همراه با کاهش مصرف انرژي به مشتریان خود هدیه نماید

پایه هاي شرکت ذیتکو بر اخلاق گرایی , خلاقیت, سخت کوشی و مشتري مداري بنا گشته است . هدف این شرکت ازابتدا تا امروز تأمین نیازهاي کشور و برداشتن قدمی هرچند کوتاه براي سرافرازي این مرز و بوم است. ایجادمحصولات جدید بر مبناي خلاقیت و تکنولوژي جدید با همکاري و استفاده از پرسنل جوان و تحصیل کرده و با تجربه از اهداف بلند مدت ماست. ما در پی آن هستیم تا همراه با سیاست هاي کلان کشور در کاهش مصرف انرژي و بهینه سازي آن گام برداریم تا شاهد پیشرفت روزافزون ایران باشیم.در قسمت های زیر کمی درباره محصولات شرکت ذیتکو توضیح داده ایم.