این شرکت در سال 1388 همزمان سیستمهای مبدل دیجیتال را جهت کنترل و بهینه سازي مصرف به هواسازآپارتمانی اضافه نمود. این شرکت جهت ارتقاء کیفیت و ایجاد بازارهاي جدید تولید هواساز های آپارتمانی، هواسازهای صنعتی را همراه با سیستم کنترل مصرف انرژی (BMS) در سال 1390 تحت برندZITCO آغاز نموده است. هم اکنون این مجموعه با نصب هزاران هواساز در سطح کشور با تجربه اي موفق همواره در پی ایجاد محصولات جدید در زمینه سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی می باشد. تا از این طریق آسایش و رفاه را همراه با کاهش مصرف انرژي به مشتریان خود هدیه نماید.

اعم محصولات شرکت ذیتکو در زمینه های سرمایشی و گرمایشی و مدیریت مصرف عبارتند از :هواساز آپارتمانی از1500CFMالی 6000CFM, هواساز صنعتی از8000CFMالی 40000CFM کولرصنعتی ازm3/hr 8000 الی 42000 m3/hr هیتر تابشی از 30KWالی50KW هواسازهای هایژنیک و بیمارستانی و سیستمهای تهویه ورطوبت سازجهت مرغداری ها و گلخانه ها سیستمهای مدیریت مصرف انرژی بر پایه شبکه Wfi وweb  جهت کنترل از طریق ابزارهایی نظیر موبایل تبلت با قابلیت برنامه ریزی بالا و کنترل از طریق اینترنت جهت مصارف مسکونی ,اداری ,صنعتی و کشاورزی.

خط مشی کیفیت:

شرکت ذیتکو یکی از پیشگامان صنعت تولید انواع هواسازهاي آپارتمانی و صنعتی در ایران است که

فعالیتهاي خود را از سال 1386 آغاز نموده و هم اکنون با مشارکت کارکنان خود، در راستاي رسالت ملی وصنعتی خود گام بر می دارد و استقرار و حفظ سیستم هاي مدیریت کیفیتISO 9001:2008 را الگوي راهبري خود قرار داده است.

لذا بدین وسیله مدیریت شرکت ذیتکو به نیابت از تمامی کارکنان مراتب تعهد شرکت را در تحقق اهداف والاي ذیل اعلام می دارد :

1- استقرار نگرش سیستمی در تمامی ابعاد عملکردي شرکت.

2- فرهنگ سازي و استقرار نگرش فرآیندي و ارتقاء سطح عملکرد شرکت براساس فرآیندها.

3- توانمندسازي شرکت از طریق فراهم نمودن زمینه هاي بهبود مستمرو حرکت در جهت نقص صفر  (ZERO DEFECT)

4- توانمندسازي شرکت از طریق تلاش همه جانبه در جهت ارتقاء/ بهبود کیفی نیروي انسانی به عنوانارزشمند ترین سرمایه هاي سازمان توسط آموزش و نظام هاي انگیزشی.

5- تلاش در جهت بهبود مدیریت بر روابط مشتري و ایفاي تعهدات در قبال مشتریان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی به گونه اي که منجر به افزایش رضایت مندي و وفاداري آنان گردد.

6- توجه به انتظارات کلیه ذینفعان از جمله مشتریان در قالب رعایت الزامات و استاندارد هاي کیفی محصولات, سهامداران، پرسنل و جامعه.

7- تلاش براي حفظ و گسترش سهم بازارهاي داخلی و خارجی.

8- کاهش هزینه هاي غیر ضروري و اتلافات در راستاي افزایش سودآوري سازمان.

شرکت ذیتکو به منظور توسعه و بهبود مداوم و نیز حفظ شرایط مطلوب هرساله کلیه فرآیندها و نظام مدیریت کیفیت و خط مشی کیفیت خود را بازنگري می نماید.

فهرست