داکت اسپلیت :

zitco

داکت اسپلیت در اصل نوعی سیستم گرمایشی و سرمایشی متداول و پیشرفته است که این روز ها به شکل افزاینده اي در
حال گسترش می باشد. این سیستم تنظیم هوا با دارا بودن ویژگی هاي منحصر به فرد توانسته به سرعت در میان کاربران رواج
یابد .داکت اسپلیت را شاید بتوان از جهاتی همانند اسپلیت معمولی )کولر گازي( دانست که البته تفاوت هاي بارزي نیز با آن
دارد.

فهرست