هواساز هایژنیک :

هواساز Air Handling Unit دستگاهی است که امکان تامین دماي مناسب در کلیه فصول سال توسط تولید هوا با دمایی متناسب با شرایط ساختمان را دارا می یاشد. با توجه به کاربري هاي خاص پروژه، شرایط استفاده و طراحی این دستگاه نیز می بایست تغییر کند دستگاه هواساز به منظور تامین شرایط خاص اتاقهاي تمیز Clean room مورد استفاده قرار می گیرد .
ویژگیهاي خاص اتاق تمیز، دستگاهی را طلب می کند که قابلیت فراهم آوردن شرایط مطلوب آن را دارا باشد. فیلتراسیون بسیار قوي، تامین ۱۰۰ ٪ هواي تازه، تعمیرات و نگهداري ساده، امکان شستشوي دستگاه به راحتی، عدم تولید گرد و غبار، ایزولاسیون قوي به منظور عدم ورود و تداخل هواي رفت Supply و برگشت Return و … از جمله ویژگی هاي این دستگاهها می باشد .
این نوع هواسازها به هواساز هایژنیک Hygienic Air Handling Unit شهرت دارند. پروژ ه هایی از قبیل بیمارستانها، داروسازیها، صنایع غذایی، صنایع تولید ریزتراشه ها و نیمه هاد یها و … می بایست از سیستم هاي هایژنیک استفاده کنند استانداردهاي متفاوتی توسط موسسات گوناگون در این رابطه تدوین شده است اما د رحال حاضر اکثر کشورهاي جهان، استاندارد بین المللی ISO را مد نظر خود قرار داده اند. سطح داخلی هواسازهاي هایژنیک می بایست بسیار صاف و صیقلی بوده و حتی الامکان از بروز گوشه و زاویه پرهیز گردد تا جمع شدن غبار و ذرات جلوگیري شده و به راحتی هم تمیز گردند. پس طراحی بدنه و پروفیلهاي دستگاه باید به گونه اي باشد تا در داخل هیچ گونه برآمدگی یا فرورفتگی ایجاد نشود .

فهرست