هواساز ایرواشر صنعتی :

قابلیت تولیدازظرفیت 7000CFMالی 40000CFM را دارا می باشددر ایرواشرهاي صنعتی شرکت ذیتکو با تلفیق نازلهاي استیل پایه پلیمري با پدهاي سلولزي به جاي یک مرحله سرمایش و خاصیت ایرواشري از سرمایش دو مرحله اي در فرآیند سرمایش و شستشوي هوا استفاده میگردد .
بدنه این دستگاهها با ورق هاي گالوانیزه 5.1 الی 2 میل همراه با استراکچر فوالدي و به صورت پیچ و مهره جهت کاهش لرزش و صدا طراحی گردیده است و با رنگ الکترواستاتیک مقاومت به خوردگی در بدنه افزایش داده شده است.
استفاده از فیلترهاي پلیمري و آلومینیومی جهت فیلتر نمودن هواي ورودي به محیط و کاهش رطوبت در مدل هاي صنعتی باعث افزایش راندمان و کارکرد صحیح دستگاه گردیده است.

فهرست